ZATEPLENÍ:

DOTACE NA ZATEPLENÍ:

PARTNEŘI:

Jak je možné o dotaci žádat?

V rámci programu „Zelená úsporám“ existují dvě možnosti, jak podat žádost o dotaci na zateplení. Jsou odvislé od toho, kdy byla zahájena realizace prací na zateplování domu. Každá z nich je mírně specifická, ale obě vedou k témuž – vyplacení zelené dotace.

Žádost před realizací opatření

Tento postup platí, pokud realizaci zahajujeme po datu 1. 4. 2009.

Nejdříve je samozřejmě nutné najít odborníky, kteří nám s celou realizací pomůžou. První na řadě je vypracování kvalitní projektové dokumentace. Hned poté musíme vybrat dodavatele. V obou případech vybíráme pouze ze seznamů autorizovaných firem a odborníků pro program Zelená úsporám.

Když je projektová dokumentace vypracována a dodavatel smluvený, přichází na řadu samotná žádost. Její formulář je dostupný na krajských pracovištích SFŽP nebo je ke stažení na oficiálním webu programu Zelená úsporám. Žádost vyplníme a obstaráme k ní všechny nutné přílohy. S vyplněním krycího listu nám vypomůže projektant.

Vyplněnou žádost je třeba prověřit a zkontrolovat. To provedou osobně pracovníci krajského pracoviště SFŽP, kteří nám pomohou odstranit i případné nedostatky. Ve finále jimi bude správně vyplněná žádost potvrzena. V tomto bodě budeme zhruba dva měsíce čekat na vyrozumění o přidělení dotace. V něm bude i vyčíslena maximální dostupná částka. Skutečná výše získané dotace pak závisí na míře naplnění záměru a splnění podmínek. Maximální částku máme nicméně rezervovanou a rozhodujícím okamžikem je tak dokončení realizace zateplení. Lhůta pro dokončení zateplovacích prací je 18 měsíců.

Jakmile je realizace dokončena, zbývá doložit náklady. To se provádí u pověřených bank, které od nás převezmou vyrozumění o přidělení dotace, faktury a alespoň jeden z dokladů o ukončení prací (předávací protokol, kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby). Poslední povinností je podpis smlouvy, která nám bude doručena. Po jejím zaslání na SFŽP se již můžeme těšit na vyplacení dotace. Kýžená částka by měla na náš bankovní účet dorazit zhruba do měsíce od podpisu smlouvy.

Žádost po realizaci opatření

Tento postup platí, pokud byla realizace zahájena před 1. 4. 2009. a dokončena je po tomto datu.

Jako první přichází na řadu žádost o dotaci. Její formulář je dostupný na krajských pracovištích SFŽP nebo je ke stažení na oficiálním webu programu Zelená úsporám. Žádost vyplníme a obstaráme k ní všechny nutné přílohy. S vyplněním krycího listu nám vypomůže projektant.

Vyplněnou žádost je třeba prověřit a zkontrolovat. To provedou osobně pracovníci krajského pracoviště SFŽP, kteří nám pomohou odstranit i případné nedostatky. Ve finále jimi bude správně vyplněná žádost potvrzena. Následně nám bude poštou doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace a také konečná smlouva. Z obdržených tří výtisků je třeba jeden podepsaný odeslat na SFŽP a druhý předat buď bance nebo krajskému pracovišti SFŽP. S ním předložíme i rozhodnutí o poskytnutí dotace a zhruba do 30 dnů můžeme na našem účtu očekávat proplacenou podporu.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!